Резиме на 2018 год Театар Куманово

Колку драми беа изиграни во кумановскиот театар?

Македонската драма со се гостување има реализирано 87 претстави. Во 2018 година се реализирани 4 премиери, со вкупно 83 репризи. Министерството за култура финансираше две премиери / „ Физика на тагата „ и „ Мојата ти „ . Со соппствени средства се реализирани премиерите на “ Јованче и Марика “ “ Мани, мани, мани “.Претставите ги посетија вкпно 17 333 гледачи.

Македонската драма при НТ Куманово минатата година гостуваше во Прилеп на мТФ „ Војдан Чернодриски „, Бела ноќ „ во Скопје, а оставрени се гостувања и во Виница, Радовиш, Гевгелија и Затворот Кшање.

Во кумановскиот театар остварени се три гостувања на театари од Македонија, како и две гостувања на косовски претстави.

Реализирани се и 16 копрдукциски изведби во училиштата во Куманово, а во рамките на фестивалот “ Денови на комедија „ остварени се 13 гостувања, со вкупно изведени 14 претстави. Фестивало го посетија 7 694 гледачи