TЕАТАРОТ КАКО МАСОВНА И ЕЛИТНА КУЛТУРА

 

 

Тихомир Стојановски

  1. КУЛТУРОЛОШКИ ФЕНОМЕН НА ТЕАТАРОТ

Сепак, погорните сознајни коти во кои го отворивме за основните елементи на театарот ни дават друга одредница. Мислам дека се работи за длабок духовен процес на себеспознание и длабока потрага по смисол. Потрага по причината и последицата на сето она што сме, што сме биле и што нé опкружува. Дека се работи за кота на елитност која понатаму продолжува кон масовноста. Токму за тоа се обидувам театарот да го провнам и разгледувам меѓу елитноста и масовноста. Се разбира има уште една кота која не ја отворивме или уште една од многуте. Дека сцената и театарот се место за споделување на својата љубов. Својата и Божјата. Од елитност кон масовност. Изгрева сонцето, се пали рефлекторот или огнот кој ја осветлува сцената, време е да ја споделиме својата верба.

 

И аирлија зафашкање…